+44 (0)207 697 8598

Ny Tetikasa Andavadoaka 'Velondriake' – "Mivelona amin'ny Ranomasina"

  • Sunday, 18 November 2007 23:00
Harris, A. - Blue Ventures Conservation Report

Famintinana

Ny morontsiraka atsimo andrefan’i Madagasikara dia ahitana ny haran-dranomasina midadasika indrindra ao amin’ny Oseana Indiana. Ireo vatohara ireo dia tsy vitan’ny hoe itoeran’ny karazan’ny harena an-dranomasina an-jatony fa tena fototry ny fitohizam-piainan’ny foko Vezo, izay tompontany any amin’iny faritra iny. Ireo harena  an-dranomasina dia antoky ny sakafony, ny fitaterany, ny fidiram-bolany ary koa ny kolontsainy. Ny mponina amorontsiraka dia mitombo haingana ary ny orinasa mpanjono
iraisam-pirenena dia nanomboka nitrandraka ny fari-dranomasina any an-toerana amin’ny alalàn’ny fanangom-bokatra tena lavorary mba hamatsiana ny tsena iraisam-pirenana. Taona vitsy lasa izay, ny mpanjono any an-toerana dia nitatitra ny fitontongan’ny haza an-dranomasina, na eo amin’ny habeny na eo amin’ny isany.

Amin’izao fotoana izao, ny Blue Ventures Conservation (BV), ny Ivotoerana momba ny Jono sy ny Siansa an-dRanomasina (IHSM) ary ny Wildlife Conservation Society (WCS) dia miara-miasa amin’ny tanàna 21, sy orinasa mpanangombokatra ary orinasa mpanondrana amin’ny fametrahana tambazotran-toeram-piarovana an-dranomasina sy amorontsiraka, izay tantanan’ny mponina, ary mirefy 800 km2. Izany fiaraha-miasa izany dia teraka taorian’ny fahombiazan’ny toeram-piarovana fakan-tahaka,
natomboka telo taona lasa izay tany Andavadoaka, tànanan’ny mpanjono, miorom-paka any amin’ny faritra lavitra iray eto Madagasikara. Ny tanjon’ny fandaharanasa dia ny hanome-tombotsoa ho an’ny mponina mahatratra 10.000; ny hiaro ny vatohara, ny ala-honko, ny ahidrano ary ireo toeram-ponenana tandidomin-doza any amin’iny amoron-dranomasina atsimo andrefana iny. Ny tanàna, izay navondrona ao anaty faritra ara-haitoetany telo dia nanangana komitim-pitantana. Ny andraikitry ny komitim-pitantana dia ny mampifandray ny manampahaizana sy ny mpikaroka amin’ny mponina, manome vaovao sy toro-hevitra isaky ny dingana naeptraky ny drafitrasam-piarovana. Manomboka amin’ny asa fikarohana ka hatrany amin’ny fanatanterahana ny asa. Ny komitim-pitantana no nifidy ny anaran’ny tambazotra izay maneho ny firaisankinan’ny mponina. Velondriake, izy midika hoe “Mivelona amin’ny Ranomasina”

Ankoatra ny fiarovana ny zava-mananaina sy ny famoronana asa fivelomana hafa izay iandreketany, ny tambazotra dia miezaka ny manentana ny mponina mba hitomboan’ny fahatsiarovan-tenany manoloana ny fiarovana ny zavamananaina. Ny tanjona dia mba ho tonga modely fakan-tahaka izy ireo ho an’ny tanàna hafa eo amin’ny fikajiana ny tontolo iainana, eo amin’ny fampandrosoana ny lafiny ara-toekarena ary eo amin’ny asa  fitantanana maro samihafa eran’i Madagasikara sy any amin’ny firenena hafa. Ny Velondriake dia mikendry ny tombontsoan’ny tanàna ao anatin’ny tambazotra amin’ny alalàn’ny fanamafisana orina ny fahaiza-manaon’ny mpikambana tsirairay mba ho tonga mpitantana ny harena voajanahary misy eo amin’ny manodidina azy izy ireny; manome fahafahana ny mponina handray anjara mivantana amin’ireo fomba maro hampandrosoana ny fitantanana ny harena voajanahary maharitra mba hanohanana ny kolontsain’ny mponina sy ny asa fivelomany. Hisy ny tombontsoa manokana raisin’ireo fikambanana sy sampandraharaha eny an-toerana amin’ny alàlan’ny fanamafisana orina ny fahaiza-manaony avy amin’ny fandraisan’ireo mpiasan’ny fikambanana sy sampandraharaha samihafa anjara ao amin’ny tetikasa, nohon’ny fahatsaran’ny fomba ahazoana ny tahirin-kevitra, nohon’ny fisian’ny lesona notsoahana ary nohon’ny fisian’ny toro-hevitra momba ny fahazara-manao tsara azo alaina tahaka.